ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ

(က) လွှတ်တော်သက်တမ်းတစ်ရပ်၏ ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၏ပထမအစည်းအဝေးစတင်သည့် နေ့ရက်မှ ၁၅ ရက်အတွင်း ကျင်းပရမည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်သည်လည်း အဆိုပါကာလအတွင်း စတင်ကျင်းပပြီး ဖြစ်ရမည်။

(ခ) လွှတ်တော်အစည်းအဝေးများကို နာယက က ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ လွှတ်တော် အစည်းအဝေးကျင်းပရန် လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်များကို နာယက က စီစဉ်ဆောင် ရွက်ရမည်။

လွှတ်တော်ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို နာယက က တစ်နှစ်လျှင် အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ် ခေါ်ယူကျင်းပရမည်။ ပုံမှန်အစည်းအဝေး တစ်ကြိမ်နှင့်တစ်ကြိမ်အကြား အရှည်ကြာဆုံးကာလ သည် ၁၂ လထက်မပိုစေရ။

အစည်းအဝေး လျာထားချက်များ

{{ item.title }}

{{ item.review }}

Read More

-အချက်အလက်များ မရှိပါ